حسابداری سیستم اطلاعاتی است که به کمک چهار عامل ۱- کارکنان ۲- نرم افزارهای مالی ۳- فرم ها ۴- روشها ،  فعالیت های مالی را به اطلاعات مالی تبدیل می کند.

شاخه های حسابداری عبارتند از :

  1. حسابداری مالی
  2. حسابداری صنعتی
  3. حسابداری مالیاتی
  4. حسابداری دولتی
  5. حسابداری حسابرسی
  6. حسابداری مدیریت

۱- حسابداری مالی

آن بخش از حسابداری که وظیفه گزارشات اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان خارج از سازمان می باشد گفته می شود. به این رشته از حسابداری، حسابداری بازرگانی نیز میگویند. این رشته در واقع زیر بنای کلیه رشته های حسابداری است و اکثر شرکت ها از آن استفاده می نمایند. کلیه فعالیت های مالی در دفاتر خاص ثبت و در پایان هر دوره مالی صورت های مالی مورد نیاز تهیه می شود.

۲- حسابداری صنعتی

آن بخش از حسابداری که وظیفه آن تعیین بهای تمام شده محصولات و یا خدمات می باشد از وظایف این رشته از حسابداری است و بیشتر در شرکت های تولیدی جهت برنامه ریزی و پیش بینی هزینه ها استفاده می شود.

۳- حسابداری مالیاتی

نحوه محاسبه انواع مالیات های مربوط به عملکرد شرکت ها طبق قوانین مالی و مالیاتی بر عهده این رشته از حسابداری می باشد.

۴- حسابداری دولتی

شاخه ای از حسابداری است که به توضیح اصول، تشخیص، ثبت، تجزیه تحلیل گزارش فعالیت های مالی در موسسات دولتی می پردازد و شامل اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه و کنترل وظایف مصارف بودجه و پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه می باشد.

۵- حسابداری حسابرسی

بررسی مستقل دفاتر و مدارک و اظهار نظر در مورد قابل اطمینان بودن آن از وظایف این رشته از حسابداری می باشد.

۶- حسابداری مدیریت

آن بخش از حسابداری که وظیفه آن گزارش اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل فعالیت یک موسسه است از وظایف این رشته از حسابداری می باشد.

 

نکته مهم : کلیه خدمات حسابداری به دو نحوه تمام وقت و پاره وقت که بسته به نوع مالکیت، هدف فعالیت و نوع فعالیت موسسه یا شرکت می باشند صورت میگیرد.