کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

جهت ثبت نام، تسلیم اظهارنامه(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سایت اقدام به تکمیل و ارسال مدارک درخواستی نمایید.

این فرایند در سراسر کشور به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس گردیده و مودیان در هر مرحله می توانند وابسته از محل، ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.