نرخ اظهارنامه املاک
دارای یک مستاجر: 500.000 ریال
مازاد برای هر مستاجر: 150.000 ریال

۱- مشخصات شخص حقیقی

۲- نشانی پستی

۳- اطلاعات اختصاصی

۴- معافیت ها

۵- اطلاعات مستأجر و ملک / املاک مورد اجاره

۶- درآمد ابرازی

۷- کمک های مالی پرداختی

کلیه اشخاصی که ملک/ املاک خود را به اجاره واگذار نموده اند و درآمدی از آن حاصل می نمایند مشمول مالیات بوده و موظف اند تا پایان مهلت قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک خود اقدام نمایند.

نکته مهم : تاریخ تسلیم اظهارنامه  برای اجاره املاک تا پایان شهریور ماه  می باشد.

جهت ثبت نام و تسلیم الکترونیکی اظهارنامه با استفاده از اطلاعات درخواستی سایت قادر به بارگزاری اطلاعات اظهارنامه  می باشید بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات، رفع ایرادات احتمالی اقدام نمایند. اطلاعاتی که از طریق سایت دریافت می شوند، قابل ویرایش است.لیکن اطلاعاتی که در سامانه اظهارنامه مالیاتی بارگزاری می شوند، غیر قابل ویرایش می باشند. درصورت لزوم پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن، جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

قبل از مرحله تایید نهایی ، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سایت اخذ و به دقت بررسی فرمایید سپس اقدام به تایید، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.

نکته مهم: در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر مودی مشمول می بایست به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه تسلیم نماید.