نرخ اظهارنامه اشخاص حقیقی
گروه اول بدون فعالیت: 700.000  500.000 ریال
گروه اول دارای فعالیت: 1.500.000  1.300.000 ریال
گروه دوم و سوم: 700.000  500.000 ریال

۱-مشخصات مشارکت و اطلاعات هویتی شریک اصلی

۲- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

۳- اقامتگاه قانونی مودی (واحد کسبی)

۴- جدول اطلاعات اختصاصی

۵- اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

۶- اطلاعات دفاتر قانونی مودی : شامل ۱- دفاتر دستی ۲- دفاتر ماشینی( مکانیزه-الکترونیکی)

۷- اطلاعات مالک/مالکین

۸- خلاصه فهرست درآمدهای حاصل از شراکت : شامل ۱-محاسبه درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م ۲-مشخصات شرکا ۳- سهم مودی از شراکت

۹- درآمدهای معاف (کسر از درآمدها)

۱۰- کمک های پرداختی

۱۱- معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات)

۱۲- درآمدهایی که مالیات آن به طور مقطوع قبلا پرداخت شده است.

۱۳- ترازنامه

۱۴- صورت سود و زیان

۱۵-اطلاعات قراردادها : شامل ۱-قراردادهای پرداختنی / صورت وضعیت تایید شده ۲-قراردادهای دریافتنی / صورت وضعیت تایید شده

۱۶- اطلاعات فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

۱۷- موجودی مواد و کالا

۱۸- فهرست واردات، صادرات و مابه ازاء دریافتی

۱۹- اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

۲۰- بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

۲۱- درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت ( به ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده)

جهت ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی که در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم می باشد، بسته به شرایط واحد کسبی می بایست اطلاعات لازم در سامانه وارد شود. با وارد نمودن اقلام خواسته شده در سایت، اطلاعات هویتی  واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه دریافت و در اظهارنامه به صورت پیش نویس نمایش داده می شود.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان مرداد ماه می باشد.

در خصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد. اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام دریافت و بارگزاری خواهد شد.

قبل از تایید اطلاعات، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم دریافت و به دقت بررسی فرمایید. در ادامه اقدام به تایید، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.